NMMS Online Test in Tamil – SOCIAL TEST-03

NMMS Online Test in Tamil – SOCIAL TEST-03

CLICK START BUTTON TO START THE NMMS Online Test in Tamil – SOCIAL TEST-03

90

NMMS SOCIAL

NMMS SOCIAL TEST 03

ஏழாம் வகுப்பு – முதல் பருவம் – பாடம் – 1 :  இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்.

1 / 37

 1. பதானி எழுதிய நூல் _____________.

2 / 37

 1. தாரிக்-இ-பதானி என்னும் நூல் ______________ தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

3 / 37

 1. வெனிஸ் நகரைச் சார்ந்த பயணி ___________.

4 / 37

 1. மார்கோ போலோ தமிழகத்தில் _____________ என்ற ஊருக்கு இருமுறை வந்துள்ளார்.

5 / 37

 1. கஜினி மாமூதின் படையெடுப்பின் போது, அவருடன் தங்கியிருந்தவர் ____________________.

6 / 37

 1. அல்-பரூனி எழுதிய நூல் _______________________.

7 / 37

 1. மொராக்கோ நாட்டு அறிஞர் _________________.

8 / 37

 1. இபன் பதூதாவின் பயண நூல் _____________.

9 / 37

 1. தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து தேவகிரிக்கு மாற்றியவர் _________________.

10 / 37

 1. 1420- இல் விஜயநகர் வந்த இத்தாலியப் பயணி ________________.

11 / 37

 1. தாஜ்மஹாலைப் போன்று வெள்ளைப் பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ள கோவில் _____________.

12 / 37

 1. இசைப்படிகள் கொண்ட பிற்காலச் சோழர்களின் கட்டிடக் கலைக்கு அடையாளமாக விளங்கும் கோவில் _________________.

13 / 37

 1. கல்தேர் அமைந்துள்ள கோவில் _____________.

14 / 37

64. பொருத்துக.
1. குவ்வத் – உல் – இஸ்லாம் – a) முகமது குதுப்ஷா
2. மோத்கி மசூதி – b) ஷாஜஹான்
3. பதேப்பூர் சிக்ரி தர்கா – c) அக்பர்
4. சார்மினார் – d) குத்புதீன் ஐபக்

15 / 37

 1. இந்தியாவில் இராஜபுத்திரர்களின் மேன்மைகளை விளக்கும் அரண்மனைகள் உள்ள மாநிலம் ________________.

16 / 37

 1. இந்தியாவில் முதன்முறையாக இந்தோ-இஸ்லாமிய முறையில் கட்டப்பட்ட கல்லறை யாருடையது?

17 / 37

 1. டங்கா என்பது ______________.

18 / 37

 1. கபீர்தாஸ் இயற்றிய பாடல்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?

19 / 37

 1. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளின் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுப் கோட்டின் அருகில் உள்ள இடங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் நூல் ________.

20 / 37

 1. அரேபியச் சொல்லில் “வரலாறு” என்பதனைக் குறிக்கும் சொல் _________.

21 / 37

 1. யாருடைய நூல் அக்பருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நம்பத் தகுந்ததாக எடுத்துரைக்கிறது?

22 / 37

 1. தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு இருமுறை வந்த வெனிஸ் நகரப் பயணி _____________.

23 / 37

 1. இபன் பதூதா என்ற மொராக்கோ நாட்டுப் பயணி எந்த முகலாயர் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்தார்?

24 / 37

 1. செங்கிஸ்கானின் அரசவை இருந்த இடம் _____________.

25 / 37

75. கீழ்க்காண்பவைகளை காலத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தவும்
1) ஹசன் நிஜாமி வாழ்ந்த காலம்
2) ஜஹாங்கீர் வாழ்ந்த காலம்
3) கபீர்தாஸ் வாழ்ந்த காலம்

26 / 37

 1. தாரிக் அல்லது தாகுயூக் என்பது ___________ மொழிச் சொல்.

27 / 37

 1. ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகள் தென்னிந்தியாவில் கடல் வழியாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக கூறும் பயணி ________________.

28 / 37

 1. வெளிநாட்டுத் துறைமுகங்களில் இந்திய வணிகர்களின் விறுவிறுப்பான வணிக நடவடிக்கைகள் மற்றும் கடல்களில் இந்தியக் கப்பல்கள் பற்றியும் நாம் தெரிந்துகொள்ள உதவியவர் ________________.

29 / 37

 1. தன்னுடைய தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து தெற்கேயிருந்த தேவகிரிக்கு (தௌலதாபாத்) மாற்றி டெல்லியை பொட்டற்காடாக்கியவர் ______________.

30 / 37

80. விஜயநகரப் பேரரசின் பெரும் சிறப்பைக் கூறிய பயணிகள் _____________.
அ) அப்துர் ரஸாக்
ஆ) நிகோலோ கோண்டி
இ) டோமிங்கோ
ஈ) செங்கிஸ்கான்

31 / 37

 1. 14 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த மொராக்கோ நாட்டுப் பயணி __________.

32 / 37

 1. கஜினியிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த பயணி _____________.

33 / 37

 1. சுல்தான் நஸ்ருதின் மாமூதுவால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் __________.

34 / 37

 1. வெனிஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பயணியான _____________ இரண்டு முறை காயலுக்கு வருகை தந்தார்

35 / 37

 1. செப்பு நாணய முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் _________________.

36 / 37

 1. டங்கா என்ற வெள்ளி நாணயம் மற்றும் ஜிட்டல் என்ற செம்பு நாணயத்தினை வெளியிட்டவர் ___________.

37 / 37

87. பொருத்துக:
1) திருவாலங்காடு செப்பேடு – i. முகமது பின் துக்ளக்
2) அன்பில் செப்பேடு – ii. இராஜேந்திர சோழன்
3) செப்பு நாணயங்கள் – iii. இல்துமிஷ்
4) ‘டங்கா’ வெள்ளி நாணயங்கள் – iv. சுந்தரச் சோழன்

Leave a Comment